เชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ

29 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 

    เชิญนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ชั้นปีที่ 1 - 4 เข้าร่วมกิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องประชุมนังกา ชั้น 3 อาคาร 23

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 โดยวิทยากรจากประเทศมาเลเซีย  A.Aziz Deramaบรรยายในหัวข้อ “วรรณกรรมและการเรียนการสอนในภูมิภาคอาเซียน”

จัดโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

 

enlightenedเอกสารประกอบการบรรยายกิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ