ขอแสดงความยินดีกับ นส. นุรราฟีซา อาวัม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายู ณ มฟน

1 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่นนักศึกษา

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวนูรราฟีซา  อาวัม สุนทรพจน์ภาษามลายู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ชั้นปีที่ 2 ได้ร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายู

ในมหกรรมวิชาการพหุภาษา ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี วันที่ 31 มกราคม 2562