ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบคำถามทักษะภาษามลายู

15 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่นนักศึกษา

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย 2 รายการแข่งขัน

คือ การแข่งขันร้องเพลงสากล และการแข่งขันตอบคำถามทักษะภาษามลายู

โดยนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษามลายู

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันตอบคำถามทักษะภาษามลายู

กิจกรรมนี้ได้ส่งเสริมทักษะทางภาษาให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กล้าแสดงออกอีกด้วย