เชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการกล่าวสุนทรพจน์

6 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 เชิญนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการกล่าวสุนทรพจน์

ในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562  เวลา 08.30-16.30

ณ ห้อง 4-405 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายู”

โดยวิทยากร นายนุรดิง  มีฮะ และ นายวันซุลฟิกรี  เจ๊ะเด็ง

จัดโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู