ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมทักษะการเป็นพิธีกร (MC)

24 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมทักษะการเป็นพิธีกร (MC)

ในวันที่ 29 - 30 เมษายน 2562  เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เสวนาในหัวข้อ “การเป็นพิธีกรภาษามลายู แบบทางการ - กึ่งทางการ”

โดยวิทยากร Professor Dr. Farok Bin Zakaria และ Khuzaiton Binti Zakaria

จัดโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู