ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. สู่ปีการศึกษา 2562

2 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ชั้นปีที่ 1 - 4 

สู่ปีการศึกษา 2562 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

ชั้นปีที่ 1 - 4 ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมนานัส อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ