ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอินโดนีเซีย

9 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่นนักศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. จำนวน 4 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 14 - 24 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยรัฐมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย ได้กล่าวแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติ และกล่าวขอบคุณอาจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้มีกิจกรรมดีๆ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์มากมาย ที่ไม่สามารถหาซื้อได้ และไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน ขอขอบคุณคณาจารย์ผู้ประสานงาน คือ อาจารย์ไซนีย์ ตำภู รองคณบดีฯ และอาจารย์มะนาวาวี มามะ ประธานหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ที่่ดำเนินการเอกสารต่างๆ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี