ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชนะการประกวดอ่านคุตบะฮ

12 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่นนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนาย ไซภูดีน เจ๊ะหะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

จากการประกวดการอ่านคุตบะห์ จัดโดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ในหัวข้อพหุวัฒนธรรม ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี