บุคลากร

ผศ.ดร ชัยวัฒน์ โยธี
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


อ.คมวิทย์ สุขเสนีย์
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


อ.สุไลมาน หะโมะ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 081-0999-547 ()

อีเมล์ : [email protected]


อ.อารยา ชินวรโกมล
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]