ติดต่อเรา

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคาร 24 ชั้น 6 (อาคารสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 32000

https://www.facebook.com/POL.SCI.YRU