Pol.Sci YRU Online Learning

21 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) คู่มือนักศึกษา

สวัสดีชาวสิงห์เทาชายแดนใต้ทุกคน ในสถานการณ์ช่วงนี้ที่มีโรคระบาดเป็นอย่างไรกันบ้าง บางคนอาจเหงา คิดถึงมหาวิทยาลัยเพราะเนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน แต่รู้แล้วหรือยังคะว่าในภาคเรียนหน้า เราจะต้องยังคงเรียนในรูปแบบ Online เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคน....
....ดังนั้น ในช่วงปิดภาคเรียน นักศึกษาอาจลองเข้าไปศึกษาระบบการเรียนการสอน หรือศึกษาแอพลิเคชั่นต่างๆล่วงหน้าก่อนได้เลยนะคะ...
....แนวทางการจัดการเรียนการสอน Online สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ปีการศึกษาที่ 1/2563(ด้วยสาเหตุจากสถานการณ์โรคระบาด Covid19)
1. เข้า เว๊บไซด์ Yru E-Learning
2. เข้าค้นหารายวิชา
3. กดเข้ารายวิชา
4. ขอเข้าห้องรายวิชาที่เรียน
5. ศึกษาเนื้อหา กิจกรรมการสอนในห้องเรียน Yru E-Learning
6. การเรียนตามตารางเรียนผ่าน Google meet
...ว่างๆลองศึกษาตามรายละเอียดได้เลยนะคะ....
...เราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน...สู้ๆ...สิงห์เทาชายแดนใต้ทำได้...