หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไทย อังกฤษ