ติดต่อเรา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชั้น 6 อาคาร 24 ห้อง 608 (อาคารสังคมศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
Tel. 073-299-632  Fax. 073-299-633