หลักสูตร

31 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร

     รหัสหลักสูตร :  2554157101635

     ภาษาไทย     :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

     ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts  Program in Chinese

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ภาษาไทย    ชื่อเต็ม  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

                      ชื่อย่อ   :  ศศ.บ. (ภาษาจีน)

    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Arts (Chinese)

                       ชื่อย่อ   :  B.A. (Chinese)

3.  วิชาเอก

      ไม่มี

4.  จำนวนหน่วยกิต

     ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

     5.1 รูปแบบ    

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

5.2 ประเภทของหลักสูตร

      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

5.3 ภาษาที่ใช้

      จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาจีน

5.4 การรับเข้าศึกษา

      รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยและหรือภาษาจีนได้

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

      เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5.7 โครงสร้างหลักสูตร (คลิ๊กดาวโหลดไฟล์)