โครงการบริการวิชาการ ค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 61 (2018年泰南三府青少年汉语语言与中国文化培训)

26 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 ณ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหลักสูตรภาษาจีนได้จัดกิจกรรม "โครงการบริการวิชาการค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยมีผศ. สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ มีกิจกรรมดังนี้ การสนทนาในชีวิตประจำวัน การตัดกระดาษจีน ประวัติศาสตร์และแนวข้อสอบ Gat-Pat การแสดงบทบาทสมมติภาษาจีน และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจีน  ณ หมู่บ้านอาเซียนและสวนไดโนเสาร์ 亚洲文化村与恐龙乐园  ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม มีความกล้าแสดงออก มีน้ำใจ สามารถเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน โครงสร้างบ้านแบบจีน การแต่งกายแบบจีน อาหารจีน วิถีชีวิตชาวจีน และยังได้มีโอกาสสนทนากับชาวจีนจากจีนแผ่นดินใหญ่ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรม หลักสูตรหวังการอบรมครั้งนี้้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการเรียนการสอนได้ต่อไป