ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน

31 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ได้แก่

นางสาว ซาฮีดะห์ หะยี  海婷婷

นางสาว อกีดะห์ แวกาเดร์ 陈晓霜

นางสาว อาตีกอฮ์ ตลอ   柃树珍

นางสาว คอดีเย๊าะ เจ๊ะดีแม 高海云

ที่ได้รับรางวัล "เป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในการสร้างชื่อเสียงระดับประเทศให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"