นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน ปีการศึกษา 2561

20 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

เมื่อวันที่ 3/02/2562 คณาจารย์หลักสูตรภาษาจีนนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง อาจารย์ของสถาบันขงจื้อได้ชื่นชมนักศึกษาเอกจีน มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ขยันหมั่นเพีัยร ตรงต่อเวลา และถือโอกาสสวัสดีตรุษจีนสถาบันขงจื้อ ที่สนับสนุนและร่วมมือทางการศึกษาภาษาจีนด้วยดีมาโดยตลอด
เมื่อวันที่ 16-19/02/2562 คณาจารย์หลักสูตรภาษาจีนนิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานฝึกต่างจังหวัด 
17/02/2562 นิเทศนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
1.เบญจมินทร์ รีสอร์ท
2.ธนวรรณ ภูเก็ต โฮเทล
3.เคาน์เตอร์ทัวร์ อาซีซะภูเก็ตทัวร์แอนทราเวล
4. โรงแรม Patong Bay Hill
18/02/2562 นิเทศนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต วันที่ 2
1.บริษัท เนวิเกเตอร์ (ภูเก็ต)
2.Island Safari
3.โรงแรมหนุกดี
19/02/2562 นิเทศนักศึกษาในอ.หาดใหญ่ บริษัท เคเคเคแอลทัวร์
จากการนิเทศสถานฝึกได้ให้ความเห็นว่า นักศึกษาตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ต่องานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนในองค์กร ยิ้มแย้มแจ่มใส แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ทางด้านการใช้ภาษาจีน นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาจีนกับลูกค้าได้เป็นอย่างดีถึงดีมาก สามารถพูดและทำเอกสารภาษาจีนได้ดี และหลายสถานที่ก็ติดต่อเพื่อให้นักศึกษาทำงานต่อ(ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักศึกษา) อาจารย์ในหลักสูตรภาคภูมิใจในตัวนักศึกษาทุกคน ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ