ต้อนรับคณะดูงานคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนราธิวาส

14 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนราธิวาสศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน "โครงการเรียนรู้ภาษาจีนสู่แดนมังกร " ในการนี้ ผศ.สุพร สุนทรนนท์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับพบปะพูดคุยกับคณะครูและนักเรียน อ.วราลี รุ่งบานจิต ประธานหลักสูตรภาษาจีน กล่าวต้อนรับ พูดคุยถึงประวัติ ความเป็นมาของหลักสูตร ความสำคัญของภาษาจีน รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่หลักสูตรได้จัดขึ้น ได้ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนทัศนศึกษาประเทศจีนพูดถึงประสบการณ์ทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิต นอกจากนี้หลักสูตรได้จำลองการเรียนการสอนในรายวิชาวรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัยซึ่งอ.วรนาถ แซ่เซ่น ผู้สอนได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ท่องกลอนจีนโบราณประกอบท่าทาง และให้นักเรียนได้ตอบคำถามจากกลอนดังกล่าว และกิจกรรมสุดท้ายคือการทบทวนคำศัพท์ โดยให้นักศึกษาและนักเรียนได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน กิจกรรมเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน
#ทางหลักสูตรรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนราธิวาสได้มาศึกษาดูงานการเรียนการสอนในครั้งนี้ หวังว่าการดูงานในครั้งจะก่อเกิดประโยชน์และความร่วมมือกันในอนาคต 
#ขอขอบคุณนักศึกษาที่มาช่วยงานต้อนรับคณะฯและร่วมกิจกรรมกับน้องๆ
#ขอบคุณคณะครุศาสตร์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับกิจกรรมในวันนี้
谢谢大家的合作!后会有期我们再相见!