นางสาวนูรฮูดา มะดาโอ๊ะ รับรางวัลระดับประเทศ "วัฒนคุณาธร"

5 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวนูรฮูดา มะดาโอ๊ะ(欧新铃)นักศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กและเยาวชน ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีท่านอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้มอบ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562

นางสาวนูรฮูดา มะดาโอ๊ะ เป็นผลมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ ดังนี้

1.ได้รับวุฒิบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

2.ร่วมโครงการถนนสายวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย เป็นยุวมัคคุเทศก์รุ่นที่4-5 ประจำสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสขบวนรถไฟสืบสานตำนานมะนารอ

3.เป็นตัวแทนของเยาวชนร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่4 และมีความสามารถด้านการพูด การเป็นโฆษก และพิธีกร ประชาสัมพันธ์ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม งานประเพณี และงานที่เกี่ยวข้องแก่สาธารณชน ในระดับชุมชน อำเภอและจังหวัด