สัมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน

28 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

วันที่ 28 พ.ย. 2562 หลักสูตรภาษาจีน จัดกิจกรรมสัมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน ณ ห้อง 24-608 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาจีน 5 ท่าน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 21 คน อาจารย์ได้กล่าวถึงความสำคัญ ข้อควรปฏิบัติระหว่างฝึกประสบการณ์ ชี้แจงเรื่องเอกสารการฝึกประสบการณ์ นอกจากนี้อาจารย์ทุกท่านให้โอวาท เน้นไปทางด้านการวางตัว การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และให้กำลังใจ