โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน ชั้นปีที่ 1

9 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

          วันที่ 8 มกราคม 2563 หลักสูตรภาษาจีนกำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 ณ ห้อง 25- 606 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านทักษะทางภาษา มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี นักศึกษาสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ เพิ่มศักยภาพและสร้างพื้นฐานให้นักศึกษาในการพัฒนาต่อยอดทักษะการใช้งานด้านไอทีต่อไปในอนาคต ซึ่งเนื้อหาที่ได้สอนในวันนี้ได้แก่ 1.标点符号 สัญลักษณ์เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาจีน 2.段落การย่อหน้า 3.练习การฝึกพิมพ์ ซึ่งนักศึกษาทุกคนให้ความสนใจและฝึกปฏิบัติด้วยความสนุกสนาน สามารถพิมพ์งานภาษาจีนเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี