โครงการพัฒนาการฝึกทักษะอาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ชั้นปีที่ 2

16 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 หลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนาการฝึกทักษะอาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน 汉语与中国文化培训 ชั้นปีที่ 2 เป็นการอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง รองศาสตราจารย์ Chen wen 陈文院长 และ Dr. Lei Yu 雷雨博士กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านการฟังและการพูดภาษาจีน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของชาวจีน ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 38 คน นักศึกษามีความตั้งใจในการเก็บเกี่ยวศึกษาหาความรู้ และพยายามโต้ตอบสนทนากับอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นอย่างดี หวังว่านักศึกษาจะพัฒนาตนเองและใฝ่หาความรู้ภาษาจีนต่อไป