ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ประจำปีการศึกษา 63

26 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ประจำปี 63

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมมือกับสถาบันขงจื๊อเทศบาลเมืองเบตง จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ประจำปี 2563
ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการสอบจำนวน 73 คน ทั้งหมด 3 ระดับ คือ HSK ระดับ 2 , 3 และ 4 แบ่งเนื้อหาการสอบออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การฟัง การอ่านและการเขียน
#ผลปรากฏว่า
HSK ระดับ 2 จำนวน 18 คน สอบผ่าน 18 คน ไม่ผ่าน 0 คน
HSK ระดับ 3 จำนวน 30 คน สอบผ่าน 26 คน ไม่ผ่าน 4 คน
HSK ระดับ 4 จำนวน 25 คน สอบผ่าน 12 คน ไม่ผ่าน 13 คน

#ผู้สอบผ่านทั้งหมดคิดเป็น ร้อยละ 76.71
จากนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน ค่อยๆเรียนรู้ที่ละก้าว นักศึกษาทุกคนมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจขยันทบทวนความรู้ สามารถทำคะแนนออกมาได้ดี ขอให้ทุกคนจงภูมิใจในตนเอง ในปีการศึกษาหน้า หลักสูตรจะผลักดันให้นักศึกษาสอบวัดระดับความรู้ในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป 
谢谢你们为中文专业的自豪!
祝你们学习取得好成绩!smiley