นางสาวรอฮาณี เจะแห

22 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่าดีเด่น

นางสาวรอฮาณี เจะแห 

รหัส 52

ปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาจีนที่โรงเรียนบ้านรถไฟ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี