โครงการค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 60

24 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการบริการวิชาการ

โครงการค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 60 จัดขึ้นในระหว่างวันที 25-26 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 24-608 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวันเบื้องต้นได้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน หวังว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์กับผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำไปประยุกต์ และพัฒนาภาษาจีนของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป