twitter
facebook
youtube
SmartHuso
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ +_+
         
 
เมนูหลัก
สารสนเทศ
หน่วยงานงานภายใน
คณะ
สาส์นส้ม
 
คณะกรรมการประจำคณะ ปีการศึกษา 2556
 
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1
ผศ.อับดุลรอซะ วรรณะอาลี
ประธานกรรมการ
2
ผศ.สุพร สุนทรนนท์ รองประธานกรรมการ
3
ผศ.ดร.เสถียร แป้นเหลือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4
ผศ.พิทักษ์ พหุลรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5
นายมาโนชญ์ บุญญานุวัตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6
นายมงคล นุ้ยศรีดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7
นายดอเลาะอาลี สาแม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8
นายสมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์ กรรมการจากรองคณบดี
9
นายสันทัด จันทร์ขุน กรรมการจากหัวหน้าภาควิชา
10
ผศ.สุภา วัชรสุขุม กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ
11
นางศรีประไพ อุดมละมุล กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ
12
ผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์ กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
13
ผศ.สมภพ เภาทอง กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาตร์ฯ
14
นางสาวสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง เลขานุการ
15
นายเลิศยศ เผื่ออำนาจ ผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการประจำคณะ ปีการศึกษา 2555
 
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1
ผศ.วิจิตร   ศรีสุวิทธานนท์    
ประธานกรรมการ
2
ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รองประธานกรรมการ
3
ร.ต.ต.กริยา ตระกูลศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4
นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5
นายธเนศ อดุลยกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6
ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7
ผศ.อับดุลรอซะ วรรณะอาลี กรรมการจากรองคณบดี
8
นายเวคิน วุฒิวงศ์ กรรมการจากหัวหน้าภาควิชา
9
ผศ.เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ
10
ผศ.ถาวร มณีนิล กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ
11
ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
12
ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
13
นส.พชรวรรณ รุ่งแสงอโณทัย เลขานุการ
14
นายเลิศยศ เผื่ออำนาจ ผู้ช่วยเลขานุการ
 
         
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.ผังเมือง3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-299632 โทรสาร 073-299633
        ออนไลน์ x คน