twitter
facebook
youtube
SmartHuso
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ +_+
         
 
เมนูหลัก
สารสนเทศ
หน่วยงานงานภายใน
คณะ
สาส์นส้ม
 
แผนกลยุทธ์ 2553-2556
 
โครงการ
คำสั่งแต่งตั้ง
กำหนดการ
รายงานผลการประเมินภายในปี 2553แผนกลยุทธ์
 
แผนกลยุทธ์ 2555-2559
 
โครงการ
คำสั่งแต่งตั้ง
กำหนดการ
รายงานผลการประเมินภายในปี 2555แผนกลยุทธ์
รายงานผลการประเมินภายในปี 2558แผนกลยุทธ์(ฉบับปรับปรุง2558)
 
 
         
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.ผังเมือง3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-299632 โทรสาร 073-299633
        ออนไลน์ x คน