twitter
facebook
youtube
SmartHuso
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ +_+
         
 
เมนูหลัก
สารสนเทศ
หน่วยงานงานภายใน
คณะ
สาส์นส้ม
 
  • ปฏิทินการใช้ห้องประชุมบราแง (ใหญ่) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3 (สีแดง) ดูเฉพาะปฏิทินนี้
  • ปฏิทินการใช้ห้องประชุมจำปูรี (เล็ก) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3 (สีน้ำเงิน) ดูเฉพาะปฏิทินนี้
  • ปฏิทินการใช้เวทีลานวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1 (สีเขียว) ดูเฉพาะปฏิทินนี้
 
 
 
         
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.ผังเมือง3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-299632 โทรสาร 073-299633
        ออนไลน์ x คน