twitter
facebook
youtube
SmartHuso
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ +_+
         
 
เมนูหลัก
สารสนเทศ
หน่วยงานงานภายใน
คณะ
สาส์นส้ม
 
ผลการประเมิน SAR
 
รายงานผลการประเมินภายในปี 2551
รายงานผลการประเมินภายในปี 2552
รายงานผลการประเมินภายในปี 2553รายงานผลการประเมินภายในปี 2553
รายงานผลการประเมินภายในปี 2554รายงานผลการประเมินภายในปี 2554
รายงานผลการประเมินภายในปี 2555รายงานผลการประเมินภายในปี 2555
รายงานผลการประเมินภายในปี 2556รายงานผลการประเมินภายในปี 2556
รายงานผลการประเมินภายในปี 2557รายงานผลการประเมินภายในปี 2557
 
กรรมการกำกับดูแล SAR
 
กรรมการกำกับดูแล SAR ปีการศึกษา 2552
กรรมการกำกับดูแล SAR ปีการศึกษา 2553
กรรมการกำกับดูแล SAR ปีการศึกษา 2554
กรรมการกำกับดูแล SAR ปีการศึกษา 2555
กรรมการกำกับดูแล SAR ปีการศึกษา 2556
กรรมการกำกับดูแล SAR ปีการศึกษา 2559
 
 
         
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.ผังเมือง3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-299632 โทรสาร 073-299633
        ออนไลน์ x คน