twitter
facebook
youtube
SmartHuso
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ +_+
         
 
เมนูหลัก
สารสนเทศ
หน่วยงานงานภายใน
คณะ
สาส์นส้ม
 
รายงานการประชุม
 
รายงานการประชุมประจำ ปี 2552
คณะกรรมการประจำคณะ
--ครั้งที่ 1-52
--ครั้งที่ 2-52
คณจารย์ทั้งคณะ
--ครั้งที่ 1-52
--ครั้งที่ 2-52 พิเศษ
--ครั้งที่ 3-52
--ครั้งที่ 4-52
ผู้บริหารคณะ
--ครั้งที่ 1-52
--ครั้งที่ 2-52
--ครั้งที่ 3-52
--ครั้งที่ 4-52
--ครั้งที่ 5-52
--ทำวารสาร พิเศษ 52
--รายงานการปรชุมผู้บริหารคณะ
 
รายงานการประชุมประจำ ปี 2553
คณะกรรมการประจำคณะ
--ครั้งที่ 1-53
--ครั้งที่ 2-53
--ครั้งที่ 3-53
คณจารย์ทั้งคณะ
--ครั้งที่ 1-53
--ครั้งที่ 2-53
--ครั้งที่ 3-53
--ครั้งที่ 4-53
--ครั้งที่ 5-53
ผู้บริหารคณะ
--ครั้งที่ 1-53
--ครั้งที่ 2-53
--ครั้งที่ 3-53
--ครั้งที่ 4-53
--ครั้งที่ 5-53
--ครั้งที่ 6-53
 
รายงานการประชุมประจำ ปี 2554
คณะกรรมการประจำคณะ
--ครั้งที่ 1-54
--ครั้งที่ 2-54
 
คณจารย์ทั้งคณะ
--ครั้งที่ 1-54
 
ผู้บริหารคณะ
--ครั้งที่ 1-54
--ครั้งที่ 2-54
--ครั้งที่ 3-54
 
รายงานการประชุมประจำ ปี 2555
 
คณะกรรมการประจำคณะ
--ครั้งที่ 1-55
 
คณจารย์ทั้งคณะ
--ครั้งที่ 1-55
 
ผู้บริหารคณะ
--ครั้งที่ 1-55
 
 
 
 
 
         
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.ผังเมือง3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-299632 โทรสาร 073-299633
        ออนไลน์ x คน