คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2560

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายไตรมาส

รายเดือน