คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

แผน/โครงการประจำปี

ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 (35 โครงการ)

01-โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ
02-โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรสู่นักปฏิบัติการมืออาชีพ
03-โครงการพัฒนาหลักสูตรปฏิบัติการหรือวิชาชีพ แบบสองปริญญา สองภาษาหรือ นานาชาติ
04-โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะอาชีพของนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
05-โครงการพัฒนาชมรมนักศึกษาสู่การเป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพ
06-โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ (Mobility Learning)
07-โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน
08-โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
09-โครงการพัฒนาการเรียนการสอน (ครุภัณฑ์)
10-โครงการพัฒนานักศึกษา
11-โครงการสรรหานักศึกษา
12-โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ
13-โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ
14-โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยและนักสร้างสรรค์
15-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
16-โครงการส่งเสริมการวิจัย
17-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสารสกัดจากสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์ชุมชน
18-โครงการอบรมการสร้างเกมส่งเสริมการอ่านด้วยโปรแกรม Power Point
19-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลวิธีการจัดกิจกรรมประกอบสื่อการเรียนรู้วิชาภาษามลายูให้แก่ครูตาดีกา"
20-โครงการนำองค์ความรู้เรื่อง "แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน" สู่ชุมชน
21-โครงการยกระดับการสอนภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรครูสู่การศึกษา Thailand 4.0
22-โครงการส่งเสริมทักษะครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นมืออาชีพ
23-โครงการอบรมยุวนักข่าวพลเมืองสร้างสรรค์สื่อสันติภาพชายแดนใต้
24-โครงการบริการวิชาการทางกฎหมายสู่ชุมชน
25-โครงการค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
26-โครงการค่ายศิลปะวิชาการสร้างสรรค์
27-โครงการพัฒนาความรู้ทางภาษาไทยให้กับกลุ่มครูอาสาในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รุ่นที่ 2
28-โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้นำเยาวชน
29-โครงการสำนึกรักษ์นครยะลา
30-โครงการอบรมทักษะภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร
31-โครงการพัฒนาทักษะการสอนศิลปะแก่ครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
32-โครงการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทย
33-โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
34-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35-โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
 

 

ปีงบประมาณ 2560

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560

01-พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ
02-พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรสู่นักปฏิบัติการมืออาชีพ
03-สรรหานักศึกษา
04-พัฒนาการเรียนการสอน
05-พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน
06-พัฒนานักศึกษา
07-การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ
08-พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยและนักสร้างสรรค์
09-พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
10-การส่งเสริมการวิจัย
11-การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ
12-ฝึกอบรมผู้นำเยาวชนด้านการเขียนโครงการและรายงานผลตามโครงการ(บริการวิชาการ)
13-ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
14-ศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการออกแบบหัตถกรรมชายแดนใต้ ​
15-ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
16-เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์